ULTIMATUM LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI

PREMA FIREROVOJ NAREDBI DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA SA IMENIMA ONIH KOJI SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU I DA NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA VODE BORBU PROTIV TIH LICA TE DA SUDOVI USKORO TREBA MNOGIMA DA ZAPUŠE USTA, POSTUPILI SU PRIPADNICI MAFIJE SA PLANOM DA ME SA FALSIFIKOVANOM OPTUŽNICOM ODVUKU NA SOKOLAC I LIKVIDIRAJU PRI POVRATKU. POŠTO TO NIJE USPJELO, NAJVJERNIJE SLUGE PRELAZE NA PLAN “B” I PRIJAVLJUJU ME ZA OBJAVLJIVANJE SLIKE NA INTERNETU. 25.06.2018. NA PRETRESU, PRIPADNIKU MUPA URUČEN JE ULTIMATUM ČIJI TEKST MOŽETE PROČITATI U NASTAVKU, KAO I SADRŽAJ OPISA “PREKRŠAJA” UČINJENOG NA INTERNETU…

 

ULTIMATUM LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI

 

 

REPUBLICI SRPSKOJ

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

SUDSKOJ POLICIJI RS

MUP-U RS

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

OJT ISTOČNO SARAJEVO

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 48,“Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.”, vezano za garantovana prava iz člana 23, stav “Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.” i člana 16, stav “Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.”, te primjenom članova iz KZRS “Nužna odbrana” i “Krajnja nužda” ističem:

 

ULTIMATUM

LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI REPUBLICI SRPSKOJ
Preko gore navedenih zločinačkih organizacija, mafijaškog fašističkog režima, (skraćeno “Zločinačka organizacija” – u daljem tekstu “ZO”) upozoravam da će svaki član “ZO” od policajca, preko okružnih tužilaca, sudija, ministara, sve do predsjednika “ZO” biti krivično i parnično odgovoran u skladu sa navedenim članom 48 za svako kršenje mojih garantovanih prava te objavljujem totalni pravni, medijski i verbalni rat, “ZO” RS i BIH u cjelini koji će trajati do ispunjenja sledećeg:
A)1) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS i ZOP-a, koji RS namjerava koristiti kao dokaz u predmetu 80 0 Pr 092159 17 Pr.
2) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, prikupljen u predmetu T17 0 KT 0006630 15, odnosno 89 0 K 058509 17 KPS.
3) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam Rješenje – Naredbu – Odluku na osnovu koje NENADLEŽNI OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu, zasnivaju svoju “nadležnost” u predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS.
B)1) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen pregledom računara “COMPAQ” serijskog broja 814DYSZ02R0, koji je “ZO” oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za “ugrožavanje sigurnosti” !
2) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za “ugrožavanje sigurnosti” navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do “NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA” Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.!
3) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam da mi se uruče pismene naredbe o tretmanu koji “ZO” primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a koji je član “ZO” Z.M. opisao u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. te naredbe koja mi je usmeno saopštena od strane člana “ZO”, načelnika sudske policije B.D. dana 28.06.2016. te da mi se u skladu sa članom 16 Ustava RS omogući pravo žalbe na te odluke ili da mi se uruči pismeno rješenje da ne postoje nikakve naredbe o suspenziji ili ograničavanju mojih prava.
4) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam odgovore po svim tačkama predatim u zahtjevu MUP-u 29.01.2018. a kakvi zahtjevi su predavani i više puta ranije.
5) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam da mi se omogući usmeno podnošenje krivične prijave dežurnom okružnom tužiocu na zapisnik, gdje ću predočiti više materijalnih dokaza krivičnih djela. Tom prilikom će biti “uočene” nove činjenice i dokazi u predmetu KTA-596/09 i ODMAH sazvati pres konferencija na kojoj će se javnost obavjestiti o novim dokazima. Rad na predmetu će biti dodijeljen drugoj osobi izvan kruga onih koji su me lažno prijavili, (G.M. D.M. K.N. i S.D.) i nedavno naložili sudskoj policiji usmeno da ih više uopšte ne obavještava o mojim dolascima i dokazima krivičnih djela koje donosim. U slučaju odbijanja da se postupi u skladu sa ZOKP-u, ja ću da pravim javne konferencije sa imenima kriminalaca odgovornih za prikrivanje zločina.
6) Alternativno tački 5, do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam usmeno i pismeno objašnjenje o okolnostima i odgovornima za uništavenje “dječjeg ruksaka” konstatovano u “Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)” te imena odgovornih za nesavjestan rad u službi, zloupotrebu položaja zbog uklanjanja sa mjesta zločina, višegodišnje prikrivanja konstatovanih oštećenja te odgovore čime su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo i kojim je vještačenjem to utvrđeno u spisu KTA-596/09, kao i odakle potiču krvave mrlje na asvaltu 15 metara prije pada…
7) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletnu dokumentaciju o odgovornim licima za nestanak istorije bolesti mog oca Krunoslava Baje, poslije tretiranja “alternativnim lijekovima” u trovačnici “ZO” UKC Banjaluka, po predmetima T14 0 KTA 0007449 12 i T13-KTN 00 14576 12 nastalim poslije moje usmene prijave dana 18.12.2012.


“ZO” je ubila ćerku moje sestre, Ivonu Bajo prilikom šverca kod svog ortaka u zločinačku Bobar grupu, te potom prikrila materijalni dokaz da bi ubistvo predstavila kao pad sa bicikla, da bi sakrili krijumčarenje i pljačku preko bobar banke.

Ubila je “ZO” i mog oca u trovačnici UKC, eksperimentalnim lijekovima pa potom sakrila istoriju bolesti. Lažno me je prijavila “ZO” i prikupljala podatke te sad neka se takozvano organi “ZO” onako kako su se dogovarali da me lažno optuže a potom da zaštite počinioce (MUP, OT Bijeljina, Okružni sud i Osnovni sud), dogovore šta da rade, neka proslijede kopije ovog ULTIMATUMA, vrhu mafijaškog režima te ko će i kako da mi preda materijal na koji imam pravo ustavom garantovano. Slagala je “ZO” recimo u predmetu 80 0 P 043325 12 P2, da su mi prava omogućena na “druge načine” i evo tek sada ima priliku da demonstrira te DRUGE NAČINE…
DO ISPUNJENJA OVIH ZAHTJEVA NEMA NIKAKVIH PREGOVORA SA PRIPADNICIMA “ZO” A SVE NJENE ORGANE I SLUŽBENA LICA TRETIRAM KAO KRIMINALCE, ČLANOVE BANDE, POREDEĆI IH SA FAŠISTIČKIM TVOREVINAMA (“NDH” = RS = BIH), TE (GESTAPO = TUŽILAŠTVO = SUD = MUP ITD)…


FOTOGRAFIJA KOJA JE UVRIJEDILA SLUGE MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

One thought on “ULTIMATUM LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI

  1. Je li ovo tačno
    Za ne povjerovat da je istinito
    To da su je ubili
    Baš za radi vi mene??????

    Hitno mi staviti na znanje!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *