PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS O ZLOUPOTREBI SP

Bezobrazluk i razbojništvo Borovčanin Danka se najbolje ogleda u tome da je godinama ignorisao moja upozorenja da takva naredba ne može ni da se izda a kamoli da se sprovodi a u praksi je naredio sudskim policajcima da onemogući pristup i da u zabilješkama uopšte ne pominju materijalne dokaze o krivičnim djelima koje smo donosili.
Shvativši da bi na kraju ipak mogao krivično odgovarati za svoje zločine, Borovčanin pokušava iznuditi od tužilaštva zabranu pristupa svojim pismenim podneskom no kao što se vidi to mu nije uspjelo jer nijedan organ nije izdao takvu naredbu.

 

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

 

 

 

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS O ZLOUPOTREBI SP

 

Već sam vas obavještavao da je načelnik sudske policije Borovčanin Danko praktično privatizovao okružni centar u Bijeljini i koristi ga na nezakonit kriminalan način kako bi zaštitio interese mafije kojoj i sam pripada i prikrio mnogobrojne zločine.
Ovom prilikom dostavljam i nedavna pismena izjašnjenja Okružnog i Osnovnog suda u Bijeljini te Okružnog tužilaštva u Bijeljini iz kojih se jasno vidi da nikada nisu izdali nikakvo pismeno rješenje odnosno ne postoji pravosnažne rješenje kojom mi se uvodi bilo kakva mjera zabrane i tražim na osnovu Ustava i ZOSPI-a dokumentaciju o tome šta ste preduzeli povodom toga – kopije svih naredbi, dopisa i slično koje ste sačinili i uputili podređenima. NAPOMINJEM DA SAM PODNEO TUŽBU U KOJOJ ĆU DOKAZIVAT OVE BADITSKE METODE BOROVČANINA UKOLIKO PRAVOBRANILAŠTVO NE PRIHVATI SPORAZUM KOJI I OVDE PRILAŽEM. Možete se uvjeriti da tražim samo poštovanje zakona i prava i ništa više a novac me ne zanima…
To je definitivna potvrda i pravni dokaz da su moje tvrdnje tačne a da je Borovčanin iako svjestan odredbi ustava i zakona, zloupotrijebio svoj položaj i sprovodio razbojničku fašističku diskriminaciju nad svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo odnosno dokaze ubistva želi da prikrije skupa sa svojim saučesnicima. Ostale dokaze i materijale koje ću pomenuti sam već dostavio ranije uključujući i video snimke nadzornih kamera.
Da je Borovčanin naredio ne nezakonitu i ne samo kriminalnu nego fašističku diskriminaciju i razbojništvo nad kompletnom porodicom Bajo, svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone, dokaz je predmet Prekršajnog suda “80 1 Pr 004323 11 Pr” sudije Dević Smiljke koja je konstatovala u zapisnik priznanje sudskog policajca Zorana Mičića da izvršavaju naredbu kojom onemogućavaju pristup okružnom tužilaštvu svim srodnicima ubijene djevojčice.


Bezobrazluk i razbojništvo Borovčanin Danka se najbolje ogleda u tome da je godinama ignorisao moja upozorenja da takva naredba ne može ni da se izda a kamoli da se sprovodi a u praksi je naredio sudskim policajcima da onemogući pristup i da u zabilješkama uopšte ne pominju materijalne dokaze o krivičnim djelima koje smo donosili.
Shvativši da bi na kraju ipak mogao krivično odgovarati za svoje zločine, Borovčanin pokušava iznuditi od tužilaštva zabranu pristupa svojim pismenim podneskom no kao što se vidi to mu nije uspjelo jer nijedan organ nije izdao takvu naredbu.
No to ga nije spriječilo da u praksi sprovodi fašističku diskriminaciju i sprečava dostavu dokaza što se i vidi u službenoj zabilješki od 15.12.2016. kada je zabranio sudskim policajcima da uopšte pomenu kako sam donio materijalni dokaz ubistva, pokazao im i jasno su to vidjeli, no međutim, sudski policajac je na zapisniku Prekršajnog suda izjavio je vidio taj predmet a isti se vidi i na snimcima nadzornih kamera.


Radi se o ruksaku koji je djevojčica nosila preko ramena u trenutku smrtonosnog ranjavanja a krivci su isti uklonili sa mjesta zločina i oprali benzinom kako bi prikrili tragove ubistva krijumčarenje i pljačku više stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je bila godinama u toku.
Da se ne radi o nekakvoj izmišljotini ili foto montaži, dokaz je zapisnik o preuzimanju predmeta iz kojih se vidi da je ruksak preuzet u takvom stanju a Okružno tužilaštvo se pismeno izjašnjava sudu da o tome nema nikakvih saznanja jer navodno policija to nije navela u svojim izvještajima.
Ali da je taj predmet bio oštećen presječenog kaiša i opran benzinom odmah po ubistvu djevojčice vidi se i na snimcima koji je načinila upravo policija prije smještaja u sudski depo.
Borovčanin Danko je sve to znao jer osim pismenih obavještenje sa njim sam i usmeno razgovarao i objasnio mu kolika je važnost toga no međutim isti je na sebi svojstven, bahat način uzvratio da je oštećenje materijalnog dokaza ubistva opšte poznato i da je istraženo a što je obična laž što se i vidi iz izjašnjenja tužilaštva jer praktično danas i policija i sud i tužilaštvo pismeno tvrde da to praktično nisu ni primijetili.
Da li je to istina ili odgovorni lažu, druga je tema i biće uskoro razjašnjena ali je činjenica da je Borovčanin Danko bezočno zloupotrijebio sudsku policiju i naredio fašističku diskriminaciju nad kompletnom porodicom Bajo sa ciljem da se spriječi pristup tužilaštvo i formalno obavještavanje o postojanju više dokaza ubistva a sve je sada je to sasvim jasno bilo sa ciljem da se omogući nesmetan nastavak pljački preko Bobar grupe a takođe i sprečavanje istrage i procesuiranje krivaca za taj astronomski kriminal.
Od predsjednika Vrhovnog suda očekujem da ako već nije uputio pismenu naredbu sudskoj policiji o prestanku diskriminacije nad bilo kojim građanima da to sada učini i da mi dostavi kopiju primjerka te naredbe i svih dokumenata vezanih za moje dopise.
Formalno, pravno gledano ni policija ni sud a pogotovo tužilaštvo koje je jedini organ nadležan za pokretanje istrage, kažu da nemaju saznanja o postojanju dokaza krivičnog djela da nikada nisu izdali nikakvu naredbu o mjerama ograničenja a Borovčanin Danko tu diskriminaciju sprovodi i sprečava dostavu dokaza i razotkrivanje više krivičnih djela što više nije samo njegov kriminal nego kriminal sudske policije a za rad sudske policije direktno je odgovoran i Vrhovni sud pod čijom komandom je sudska policija.
Na kraju napominjem da sam u odnosu i sudova i tužilaštva i sudske policije primijetio neke promjene i pretpostavljam da je to pod vašim uticajem ali svejedno očekujem da dovedete sudsku policiju u okvire zakona i da mi dostavite kopiju dopisa sudskoj policiji u Bijeljini o tome ako ste ih upućivali.

PRILOZI

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Prijedlog za sudsku nagodbu 80 0 P 077873 16 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

2 thoughts on “PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS O ZLOUPOTREBI SP

 1. To sa prefodžbom nove
  Ispravne vjere može se
  Započet širit ko i svaka
  Vjera a nije ovo viđše
  Doba lomača

  To sa telekinezom može
  Sigurno brtvovirvaktilsko
  Mastilo i dan danas mrlja

 2. prava. Tako, na primjer, kriviþno djelo ubistva nije inkriminisano u
  ovoj glavi, iako se njime štiti ljudski život kao osnovno i, bez sumnje,
  najznaþajnije pravo koje podjednako pripada svakom þovjeku. Svi na-
  vedeni razlozi doveli su do potrebe da se kriviþna djela koja se tiþu
  sloboda i prava þovjeka i graÿanina svrstaju u jednu grupu, i pored toga
  što postoje velike razlike izmeÿu pojedinih kriviþnih djela. U pitanju su
  kriviþna djela sa dvostrukim grupnim zaštitnim objektom, s obzirom da
  se ne povreÿuju samo slobode i prava graÿana, veü i službena dužnost.
  Meÿutim, primat je dat zaštiti sloboda i prava graÿanina, pa su ta kri-
  viþna djela svrstana u ovu grupu. Kao objekt zaštite kod ovih kriviþnih
  djela javljaju se liþne slobode i liþna prava koja uživa svaki þovjek
  odnosno graÿanin. Dakle, slobode i prava su dvije samostalne ljudske i
  društvene vrijednosti, a koje su nerazdvojno povezane.
  Sloboda je moguünost þovjeka da samostalno odluþuje o svom
  ponašanju i da se ponaša po svom nahoÿenju (npr. da nešto þini, ne
  þini, trpi ili ne trpi). Prava prestavljaju ovlašüenja data zakonima i dru-
  gim propisima za preduzimanje ili nepreduzimanje odreÿenih radnji.

  A sramota
  A povreda ličnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *